Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Skoterresan
Skoterresan
Skoterresan
Audiobook16 minutes

Skoterresan

Written by Jonatan Risberg

Narrated by Jonatan Risberg

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Skoterresan är inspirerade av en sann händelse.

Vännerna Bo och Eskild åker ut på en skotertur, intet anandes att det skulle bli ett äventyr som förändrade deras liv.

LanguageSvenska
Release dateJan 21, 2023
ISBN9781669662839
Skoterresan

Reviews for Skoterresan

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words