Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Den joggande rökaren
Den joggande rökaren
Den joggande rökaren
Audiobook11 hours

Den joggande rökaren

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En dag bestämmer sig Karl Fredrik för att försöka vilja sluta röka. Han inser att det kommer att bli svårt att helt ge upp lasten som ger honom livslust, men han ska åtminstone bli varse de negativa hälsoeffekterna. Det första som påverkas när man röker är ju flåset – därför utvecklar han metoden ”mikrojogging”. Han börjar springa regelbundet, men aldrig mer än 14 minuter.

"Den joggande rökaren" är en samling reflektioner och anteckningar från olika joggingpass i alla typer av väder. Under löpturerna tänker Karl Fredrik på tillvaron, relationer, saker han kämpar med och det som ger honom aptit på livet. Boken är en en varmt mänsklig motvikt till hälso- och träningshetsen, men också en personlig hyllning till löpning som kostnadsfri och demokratisk aktivitet.

Karl Fredrik Mattsson är copywriter, författare och joggande rökare. Han väckte stor uppmärksamhet med konstprojektet ”Kungaexperimentet”, där han förfalskade ett antal enkronor som hånade kungen.
LanguageSvenska
Release dateJan 2, 2023
ISBN9789180006071

Related to Den joggande rökaren

Related audiobooks

Reviews for Den joggande rökaren

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words