Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GT | Daniel: Ljudbibeln
GT | Daniel: Ljudbibeln
GT | Daniel: Ljudbibeln
Audiobook1 hour

GT | Daniel: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

GAMLA TESTAMENTET | DANIEL

Daniels bok är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente som nedtecknades på 100-talet f.Kr.

Daniels bok handlar om profeten Daniel, som skall ha bortförts till Babylonien år 606 f.Kr. (Daniel 1:1). Den är enligt traditionen också skriven av Daniel. Boken innehåller bl.a. olika berättelser om Daniels liv och profetiska syner. Den har ett starkt apokalyptiskt bildspråk som går igen bl.a. i Uppenbarelseboken. Den kanoniska delen av Daniel är skriven delvis på arameiska (2:4-7:28), resten på hebreiska.

Flera av berättelserna i boken handlar om att stå emot religiös förföljelse: att iaktta de judiska dietlagarna (kap 1), att inte tillbe någon avgud (Nebukadnessar II:s bildstod) (kap 3) och att tillbe Gud trots förbud (Daniel i lejongropen, kap 6). Daniels Guds överlägsenhet över de babyloniska drömtydarna betonas i kap 2 (synen om bildstoden av fyra metaller) och 4 (hur Gud bestraffar den övermodige kung Nebukadnessar II genom att göra honom sinnessjuk i "sju tider"). Slutligen berättas om hur kung Belsassar bestraffas för att han vanhelgat kärlen från Jerusalems tempel i kap 5.

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal.

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateApr 22, 2022
ISBN9781669684688
GT | Daniel: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to GT | Daniel

Related audiobooks

Reviews for GT | Daniel

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words